کوتاه و مفید: باید واقع بین بود و قبول کرد که نقطعه ضعفی وجود دارد.

Chevrolet

Malibu 2016 1.5 LT
mbr
۲ سال ۸ ماه قبل
۴،۳۵۲ بازدید

زمانیکه شورلت نام مالیبو را در سال ۱۹۹۷ دوباره وارد میدان کرد، نتیجه خودرویی بود که با این توضیح تبلیغ می شد : " خودرویی که آمریکا میتواند بسازد" حال ئس از دو دهه می توان گفت که خوب انگار یک چیزی...

اشتراک در Chevrolet