کوتاه و مفید: باید واقع بین بود و قبول کرد که نقطعه ضعفی وجود دارد.

حساب کاربری